Jak się zapisać na obóz

W CELU ZAPISANIA DZIECKA NA OBÓZ PROSIMY:

1. Zapoznać się z „Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa” (Poniżej)
2. Dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej na adres organizatora: cupialsport@op.pl 

      Zgłaszając proszę dokładnie podać:

  • – imię i nazwisko uczestnika,
  • – datę urodzenia
  • pesel uczestnika,
  • – pełny adres zamieszkania uczestnika (z kodem pocztowym),
  • – imię i nazwisko osoby zgłaszającej uczestnictwo dziecka, dane do kontaktu z osobą zgłaszającą: numery telefonów kontaktowych, e-mail,
  • – wzrost/rozmiar T-shirt,
  • dane do faktury za obóz, jeśli takową sobie Państwo życzycie.(na kogo ma być faktura wystawiona)
  • przy zgłoszeniu na obóz zimowy proszę wybrać właściwą opcję zaawansowania sportowego NARTY POCZATKUJĄCY / NARTY DOSKONALENIE / NARTY ZAAWANSOWANY / SNOWBOARD POCZĄTKUJĄCY / SNOWBOARD DOSKONALENIE / SNOWBOARD ZAAWANSOWANY

3. W terminie do 7 dni dokonać wpłaty zaliczki (na konto organizatora 09 1020 2401 0000 0802 0041 7204)

4. Wydrukować i rzetelnie wypełnić kartę kwalifikacyjną. KARTA OBOZOWA – do pobrania

5. Kartę przekazać organizatorowi najpóźniej trzy tygodnie przed data wyjazdu na obóz (można przesłać skan karty drogą elektroniczną)

zcx

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I OBOZACH REKREACYJNO – SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ firmę „Cupiał – Sport” Jarosław CupiałI. POSTANOWIENIA WSTEPNE ZAWARCIA UMOWY

1. Stronami umowy są: FIRMA „CUPIAŁ-SPORT” JAROSŁAW CUPIAŁ z Gliwic zwana dalej Organizatorem, oraz KLIENT – RODZIC UCZESTNIKA KOLONII / OBOZU

2. Zgłoszenia uczestników kolonii i obozów organizowanych przez firmę „Cupiał – Sport” Jarosław Cupiał
przyjmowane mogą być w następujących formach:

a. osobiście
b. telefonicznie
c. w formie elektronicznej – za pomocą wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej organizatora cupialsport@op.pl

3. Zgłaszając uczestnictwo dziecka w kolonii / obozie należy podać następujące dane:

a. imię i nazwisko uczestnika,
b. pesel uczestnika,
c. pełny adres zamieszkania uczestnika (z kodem pocztowym),
d. imię i nazwisko osoby zgłaszającej uczestnictwo dziecka,
e. dane do kontaktu z osobą zgłaszającą : numery telefonów kontaktowych, e-mail

4. Zgłoszenie uczestnika jest wyłącznie rezerwacją miejsca na okres 7 dni. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest wpłata zaliczki w wysokości określonej w ofercie kolonii / obozu na numer konta bankowego podanego na stronie internetowej organizatora: www.delfin92.pl

5. Szczegółowy program oraz pakiet usług realizowany w czasie kolonii / obozów określony jest w ofercie podanej przez organizatora na stronie www.delfin92.entro.pl i stanowi integralną część umowy.


II. CENA KOLONII/OBOZU, WARUNKI PŁATNOSCI, SPOSÓB ZAPŁATY.

1. Przy zawarciu umowy Klient jest zobowiązany wpłacić co najmniej kwotę zaliczki określoną w ofercie. W przypadku zawierania umowy w terminie krótszym niż 21 dni przez rozpoczęciem turnusu klient jest zobowiązany do wpłaty całości obowiązującej ceny.

2. W przypadku płatności za kolonię / obóz w ratach, kolejne raty klient zobowiązany jest wpłacać przestrzegając terminów określonych przez organizatora

3. Organizator dopuszcza następujące formy zapłaty za udział w kolonii/obozie :
a. gotówką
b. przelewem na konto organizatora.

III. PRAWA I OBOWIAZKI UCZESTNIKA KOLONII (KLIENTA)

1. Uczestnik kolonii/obozu ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w ofercie w ramach zawartej umowy.

2. W czasie trwania kolonii, uczestnik ma prawo do korzystania z opieki wychowawców, kierownika, personelu medycznego, którym obowiązany jest zgłaszać wszelkie problemy w tym wychowawcze i zdrowotne.

3. Uczestnik kolonii/obozu powinien posiadać ważne dokumenty tj.:

a. paszport, lub tymczasowy dowód osobisty – w przypadku wyjazdu zagranicznego
b. ważną legitymację szkolną ze zdjęciem;
c. kartę kwalifikacyjną uczestnika kolonii/obozu, która należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej do 20 dni przed rozpoczęciem turnusu.
d. kartę EKUZ (w przypadku wyjazdu zagranicznego) lub kartę (chipową) NFZ w celu uzyskania świadczeń usług medycznych w czasie trwania kolonii

4. Uczestnik kolonii/obozu jest zobowiązany do przestrzegania poleceń wychowawców, kierownika, instruktorów, osób zatrudnionych przez organizatora do prowadzenia zajęć i form rekreacji, regulaminów obowiązujących podczas kolonii, przepisów prawa RP w tym przepisów dotyczących dzieci i młodzieży szkolnej, zasad dobrego wychowania – pod rygorem relegowania uczestnika w placówki wypoczynku na koszt rodzica bez prawa zwrotu wpłaconych kwot za uczestnictwo
w kolonii/obozie.

5. Rodzice uczestnika kolonii zobowiązani przyprowadzić uczestnika na miejsce zbiórki w miejscu i czasie określonym
w ofercie lub informacji o wyjeździe na stronie internetowej.

6. Za szkody wyrządzone przez uczestnika kolonii, odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą ponoszą rodzice uczestnika.

7. Rodzic lub prawny opiekun uczestnika kolonii zobowiązany jest do omówienia z uczestnikiem zasad wynikających z niniejszych ogólnych warunków oraz regulaminów.

IV. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW KOLONII.

1. W ramach ceny kolonii każdy uczestnik jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę ………… złotych w wybranej przez organizatora firmie ubezpieczeniowej.

2. Organizator wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą ubezpieczeniową na dana imprezę.

3. Cena kolonii nie obejmuje ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie przez Klienta z przyczyn nagłych (nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba). Organizator zaleca zawarcie takiego ubezpieczenia w dowolnej firmie ubezpieczeniowej.

V. ODWOŁANIE IMPREZY

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w przypadku zaistnienia siły wyższej np. stanu wojennego, kataklizmu, zamknięcia granic lub znacznych zmian kursu dewiz (przy wyjazdach zagranicznych), złych warunków atmosferycznych.

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY (REZYGNACJA)
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym czasie. Zastrzega się formę pisemna odstąpienia od umowy w formie listu poleconego. Za datę odstąpienia od umowy uznaje się datę stempla pocztowego. Klient odstępujący od umowy jest zobowiązany zapłacić organizatorowi:

a. 10% ustalonej ceny obozu – w przypadku odstąpienia w terminie dłuższym niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy;
b. 30% ustalonej ceny obozu – w przypadku odstąpienia w terminie pomiędzy 29 a 20 dniem przed rozpoczęciem imprezy;
c. 60% ustalonej ceny obozu – w przypadku odstąpienia w terminie pomiędzy 19 a 10 dniem przed rozpoczęciem imprezy;
d. 90% ustalonej ceny obozu – w przypadku odstąpienia w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem imprezy.

2. Wysokość potracenia, o którym mowa w punkcie 1 jest niezależna od terminu zawarcia umowy.


VII. ODPOWIEDZIALNOSC ORGANIZATORA.

1. Organizator zobowiązuje się do zrealizowania świadczeń wynikających z oferty będącej podstawą zawartej umowy wobec Klienta z zachowaniem należytej staranności. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte przygotowanie kolonii i staranny dobór kadry, podwykonawców oraz należyte wykonanie świadczeń określonych w ofercie kolonii.


VIII. ZMIANY W WYKONANIU UMOWY, POSTANOWIENIA OGÓLNE, PODSTAWY PRAWNE UMOWY, KONSEKWENCJE PRAWNE WYNIKAJACE Z UMOWY

1. Ewentualne zmiany w ofercie kolonii/obozów aktualizowane są na stronie internetowej Organizatora www.delfin92.entro.pl i stanowią ostateczną podstawę do zawarcia umowy. Klient przed podpisaniem umowy powinien wydrukować ze strony internetowej organizatora następujące dokumenty:

a. obowiązującą ofertę kolonii
b. niniejsze ogólne warunki uczestnictwa w koloniach.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Udziału mają zastosowanie przepisy:

a. kodeksu cywilnego RP;
b. ustawy o systemie oświaty;
c. przepisów oświatowych w części dotyczącej zasad działania i organizacji placówek wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;

3. Ewentualne spory w związku z realizacja umowy będą w pierwszej kolejności rozpatrywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy miejscowo sąd powszechny.„Cupiał-Sport” Jarosław Cupiał