Jak się zapisać na zajęcia pływania?

W CELU ZAPISANIA DZIECKA NA KURS PŁYWANIA PROSIMY:

 1. Zgłaszając proszę dokładnie podać:
  1. imię i nazwisko uczestnika,
  2. rok urodzenia,
  3. wybrany / ustalony dzień i godzinę zajęć,
  4. poziom zaawansowania,
  5. ewentualnie do jakiej grupy pływackiej chodziło dziecko w poprzednim sezonie.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zgłoszenia proszę wypełnić pobraną ze strony umowę – zgłoszenie na kurs pływania (POBIERZ TUTAJ).
 3. Dokonać wpłaty według wybranej przez Państwa opcji płatności
  1. ”za każdy miesiąc”, lub
  2.  ”semestralna”, lub
  3.  „zlecenie stałe”.
  4. na konto 09 1020 2401 0000 0802 0041 7204.
 4. Wypełnioną i podpisana umowę proszę przekazać pracownikowi Szkoły Pływania DELFIN92 na basenie przed pierwszymi zajęciami.
  1. Można również przesłać skan podpisanej umowy na adres cupialsport@op.pl

Warunki uczestnictwa w zajęciach Szkoły Pływania „DELFIN92”

prowadzonej przez firmę „Cupiał-Sport” Jarosław Cupiał.

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejsze warunki stanowią integralną część Umowy-Zgłoszenia i określają zasady udziału w zajęciach Szkoły Pływania „DELFIN92” prowadzonej przez „Cupiał-Sport” Jarosław Cupiał.
 2. Zajęcia w Szkole Pływania „Delfin92” prowadzone są w formie kursu . Tylko regularne uczestniczenie w zajęciach daje możliwość postępów i podnoszenia poziomu umiejętności pływackich.
 3. Warunkiem udziału w zajęciach jest podpisanie przez prawnego opiekuna dziecka oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach w wodzie. Uczestnicy kursu powinni posiadać ubezpieczenie NNW.
 4. Kwalifikacji Uczestnika zajęć do właściwej grupy szkoleniowej dokonuje kadra nauczająca.
 5. Szkoła Pływania „Delfin92”  zobowiązuje się do należytego świadczenia usług nauki i doskonalenia pływania, zgodnie z warunkami określonymi ofertą.
 6. W trakcie zajęć Szkoła dla celów szkoleniowych oraz archiwalnych prowadzi rejestrację wideo i wykonuje zdjęcia. Zdjęcia i filmy wykorzystywane są również do celów promowania świadczonych przez Szkołę usług na stronie internetowej www.delfin92.pl oraz stronie Delfin92 w serwisie Facebook oraz Instagram. Zgoda na publikowanie tych materiałów jest osobnym elementem umowy. Materiały nie będą udostępniane bez zgody.

II. Warunki Płatności

 1. Umowa – zgłoszenie zostaje podpisana na okres trwania kursu.
 2. Płatności dokonuje się „z góry” według wybranej opcji z cennika obowiązującego w danym roku szkolnym
 3. termin płatności: pierwsza wpłata przy zgłoszeniu, kolejne do 5 dnia miesiąca właściwego okresu rozliczeniowego
 4. brak wpłaty należnej kwoty w/w terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy.
 5. nieobecność na zajęciach nie zwalnia z opłat.
 6. w przypadku nieobecności na zajęciach z przyczyn zdrowotnych istnieje możliwość odrobienia zajęć na tym samym, lub innym basenie w ramach zajęć grupy o tym samym stopniu zaawansowania po wcześniejszym umówieniu się z Instruktorami Szkoły Pływania „Delfin92”.
 7. dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa w zajęciach.

III. Obowiązki uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Krytej Pływalni, na której odbywają się zajęcia.
 2. W czasie trwania zajęć, uczestnik zobowiązany jest do respektowania wszelkich zaleceń Instruktorów Pływania oraz dyżurujących na basenie Ratowników WOPR.
 3. Szkoła Pływania „Delfin92” nie ubezpiecza dodatkowo uczestników od NNW.
 4. Szkoła Pływania „Delfin92” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste zagubione w szatni, lub na terenie pływalni.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Rezygnacja z uczestnictwa następuje w momencie złożenia przez Klienta rezygnacji w formie pisemnej;
 2. Rezygnacja ważna jest z pierwszym dniem następnego miesiąca.